Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met LED Product Import Europe;

3.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door LED Product Import Europe georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6.     Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.     Dag: kalenderdag;

8.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van LED Product Import Europe

LED Product Import Europe
Violenstraat 71
3812VW Amersfoort

0031 6 88888588
info@ledstoreeurope.nl

KvK-nummer: 69743622
BTW-identificatienummer: NL109740361B02

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LED Product Import Europe en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen LED Product Import Europe en consument.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1.     Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als LED Product Import Europe gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LED Product Import Europe niet.

3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a.     de prijs inclusief belastingen;

b.     de eventuele kosten van aflevering;

c.     de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d.     het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;

e.     de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

f.      de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

g.     de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

h.     de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

i.      de gedragscodes waaraan LED Product Import Europe zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

j.      de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LED Product Import Europe onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft LED Product Import Europe passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal LED Product Import Europe daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     LED Product Import Europe kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien LED Product Import Europe op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     LED Product Import Europe zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.     het bezoekadres van de vestiging van LED Product Import Europe waar de consument met klachten terecht kan;

b.     de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;

c.     de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d.     de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij LED Product Import Europe deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

6.     Indien LED Product Import Europe zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingrecht bij levering van producten

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan LED Product Import Europe retourneren, conform de door LED Product Import Europe verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.     Indien de consument deze 7 dagen termijn overschrijdt, maar met niet meer dan 15 kalenderdagen kan LED Product Import Europe administratieve kosten doorberekenen. Deze zullen tenminste € 4,- euro bedragen en maximaal 10% van de waarde van het te laat geretourneerde. Indien deze termijn ook is overschreden kan LED Product Import Europe 20% van de waarde van de producten berekenen, met een minimum van € 15,-.

4.     Een retour zending moet teruggestuurd worden door de consument via het nationale postbedrijf via de standaard methode voor brieven of pakketten. LED Product Import Europe zal deze verzendkosten NIET vergoeden.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht binnen de 7 kalenderdagtermijn, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal LED Product Import Europe dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht

1.     Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door LED Product Import Europe alleen worden uitgesloten indien LED Product Import Europe dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:

a.     die door LED Product Import Europe tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b.     die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c.     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d.     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop LED Product Import Europe geen invloed heeft;

Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten:

e.     betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

f.      waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 - De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.

2.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien LED Product Import Europe dit bedongen heeft en:

a.     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.     de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.     LED Product Import Europe staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.     Een door LED Product Import Europe, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van LED Product Import Europe jegens LED Product Import Europe kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3.     Indien een product niet functioneert zoals mag worden aangenomen, heeft de consument het recht  de producten terug te sturen binnen twee jaar na aankoop en LED Product Import Europe zal dan nieuwe lampen van hetzelfde type kosteloos opsturen.

4.     Een garantie zending moet teruggestuurd worden door de consument via het nationale postbedrijf via de standaard methode voor brieven of pakketten. LED Product Import Europe zal deze verzendkosten NIET vergoeden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.     LED Product Import Europe zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan LED Product Import Europe kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal LED Product Import Europe geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal LED Product Import Europe het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal LED Product Import Europe zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van LED Product Import Europe.

6.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij LED Product Import Europe, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

1.     De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

1.     Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2.     Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan LED Product Import Europe te melden.

4.     Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt, is de consument zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag met een minimum van 1,5% per maand vanaf de datum dat betaald had moeten zijn, tot de dag der algehele voldoening

5.     Indien de consument in gebreke blijft met betaling, zijn wij bovendien gerechtigd alle in verband daarmee te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1.     LED Product Import Europe beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LED Product Import Europe, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.     Bij LED Product Import Europe ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door LED Product Import Europe binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

1.     Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de nakoming van de in artikel 9 bedoelde garantieverplichting. Elke vordering tot schadevergoeding, daaronder begrepen die ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, is uitgesloten.

2.     Indien wij aansprakelijk zijn, uit welken hoofde ook, blijft onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van de prijs die aan ons betaald is voor de zaak, in de levering waarvan wij tekort zijn geschoten.

Artikel 16 - Slotbepalingen

Op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Druk en zetfouten onder voorbehoud van LED Product Import Europe.